abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Fondy kolektivního investování (FKI)

Pro měnovou statistiku zahrnují podílové a investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem o kolektivním investování (č.189/2004 Sb.). Tyto subjekty mohou být zřizovány podle zákona buď jako podílové fondy spravované investiční společností nebo jako investiční fondy.

 

Fondy peněžního trhu

"Fondem peněžního trhu se rozumí fond kolektivního investování, který na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět a: a) alespoň 85 % hodnoty svého majetku investuje 1. do nástrojů peněžního trhu, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu a jejichž hodnotu lze kdykoliv stanovit, 2. do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů, které jsou investičními cennými papíry a mají zůstatkovou splatnost do 1 roku, 3. do cenných papírů vydaných jiným fondem peněžního trhu, nebo do vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo 4. do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky, anebo b) jehož způsob investování a investiční cíle sledují dosahování míry výnosnosti shromážděného majetku odpovídající úrokovým sazbám nástrojů peněžního trhu. "

 

Forexové obchody

Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody provádějí ve velkých objemech, jsou financovány z úvěru, který zákazníkovi poskytuje zahraniční obchodník s cennými papíry. Zákazník si u zahraničního obchodníka s cennými papíry otevře účet, ale prostředky na tomto účtu neslouží k obchodování, ale pouze jako záloha na vyrovnání kursových ztrát z operací (margin). Tyto obchody jsou značně rizikové.

 

Novější

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading