abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

ABO

ABO (automatizované bankovní operace) je systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny.

 

Agregovaná rozvaha sektoru MFI

Suma harmonizovaných rozvah všech MFI, které jsou rezidenty v ČR.

 

Agresivní obchodní praktiky

Agresivní praktiky jsou takové, u kterých je způsobem prodeje nebo nátlaku cílem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele.

 

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní právo na nově emitované akcie. Akcie vydává každá akciová společnost, k jejich nabízení veřejnosti nebo obchodování na veřejném trhu, např. na burze, je nutné povolení ČNB.

 

Akcionář

Majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

 

Aktivní správa portfolia

Aktivní způsob rozhodování o tom, jaká aktiva (zejména cenné papíry), v jakém objemu a kdy budou nakoupena či prodána do majetku fondu kolektivního investování nebo majetku svěřeného do obhospodařování obchodníkovi s cennými papíry. Závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia (viz pasivní správa portfolia).

 

Asset management

Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování klientem požadované likvidity a současné minimalizaci rizika.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES