abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Kapitál celkem

Celkový kapitál vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ( Tier1) a dodatkovými zdroji, tj. časově omezenými zdroji ( Tier2 a využitý Tier3), a je snížen o odečítatelné položky. Představuje souhrnný ukazatel, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení aktiv (prostřednictvím tvorby opravných položek a rezerv na úkor ztráty).

 

Kapitálová přiměřenost

Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatelem, do kterého se promítají veškeré aktivity banky (rozvahové a podrozvahové) i potenciální ztráty, které bance vyplývají ze znehodnocení aktiv (prostřednictvím tvorby opravných položek a rezerv). Minimální hodnota ukazatele podle vyhlášky a opatření ČNB je 8 %.

 

Kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek vyjadřuje jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná rizika. Skládá se z kapitálového požadavku A (kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia) a kapitálového požadavku B (kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k úrokovému riziku, k akciovému riziku, k měnovému riziku a ke komoditnímu riziku).

 

Kapitálový požadavek A - bankovní portfolio

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia.

 

Kapitálový požadavek B - obchodní portfolio

"Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k obecnému úrokovému riziku, k obecnému akciovému riziku, k měnovému riziku a ke komoditnímu riziku

 

Kapitálový trh

Trh, na kterém se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolňovaném kapitálu. Za instrumenty kapitálového trhu jsou považovány cenné papíry, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok (např. akcie, dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy).

 

Kapitálový účet

Kapitálový účet zachycuje převody související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, investičními granty a převody nehmotných práv (např.licence, patenty,autorská práva, obchody s emisními limity).

 

Kategorizované úvěry

Kategorizované úvěry tvoří standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky.

 

Klamavé obchodní praktiky

Klamavé obchodní praktiky jsou zejména ty, které mohou ovlivnit nebo manipulovat rozhodnutí spotřebitele poskytnutím nepravdivých nebo matoucích informací.

 

Kmenové akcie

"Akcie ""normální"", se stejnými právy pro jejich držitele. "

 

Kolektivní investování

"Druh finančního podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty

 

Komisionářská smlouva

V ČR druh smlouvy upravující obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru. Komisionář se v ní zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku. Komitent se zavazuje zaplatit za tuto činnost úplatu.

 

Konsolidovaná rozvaha v sektoru MFI

Základní statistický přehled měnové statistiky. Je založen na rezidentském principu a získá se vyloučením vzájemných pozic mezi MFI v jejich agregované rozvaze. Konsolidovaná rozvaha je východiskem pro analýzu peněžních agregátů a jejich protipoložek.

 

Konzervativní investor

Konzervativní investor preferuje nízké riziko a jeho cílem je především ochrana majetku před znehodnocením inflací. Proto volí takové investice nebo investiční strategii, které nabízejí zhodnocení nad úrovní bankovních spořících a termínových vkladů, ale při kterých podstupuje jen nízké riziko ztráty. V jeho portfoliu převažují kvalitní dluhopisy (50 %) a nástroje peněžního trhu (40 %) na úkor akcií (10 %).

 

Korigovaná inflace bez pohonných hmot

Cenový růst nepotravinářských položek spotřebního koše bez položek regulovaných cen, administrativních zásahů a bez pohonných hmot.

 

Kótovaný cenný papír

Cenný papír přijatý k obchodování na oficiálním trhu.

 

Krátký prodej

"Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů

 

Kreditní prémie

Přirážka k výnosu z portfolia za úvěrové riziko.

 

Kupon

Cenný papír sloužící k uplatnění práva na výnos akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Kupony se vydávají ve formě kuponového archu. Jeho součástí může být talon, z něhož plyne právo na vydání nového kuponového archu. Kupon může být v ČR vydán pouze jako cenný papír na doručitele.

 

Kurzové riziko

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES