abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Value at risk

Velikost ztráty s předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného portfolia, kterou může banka utrpět při nepříznivém vývoji tržních faktorů (např. úrokových sazeb, měnových kurzů apod.)

 

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt je nabízen, odpovídá za škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel neinkasuje pojistné a nevyplácí pojistné plnění.

 

Vážená klasifikace

Vážená klasifikace vyjadřuje stupeň rizikovosti úvěrů, tj. pravděpodobnost jejich nesplacení. Ukazatel se odvozuje z objemu klasifikovaných úvěrů a představuje součet 1 % z objemu sledovaných úvěrů, 20 % nestandardních úvěrů, 50 % pochybných úvěrů a 100 % ztrátových úvěrů poskytnutých nebankovním klientům.

 

Vklad

Jakékoli svěřené peněžní prostředky, které představují závazek úvěrové instituce vůči vkladateli na jejich výplatu.

 

Vklady s dohodnutou splatností

Vklady, které nemohou být klienty vybrány před uplynutím předem stanovené doby splatnosti.

 

Vklady s výpovědní lhůtou

Vklady, které mohou být klienty vybrány až po uplynutí předem sjednané výpovědní lhůty od okamžiku oznámení úmyslu vklad vybrat.

 

Vlastní kapitál fondu

Souhrn veškerého majetku v podílovém fondu snížený o závazky podílového fondu.

 

Volatilita

Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.

 

Volný pohyb služeb

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 49 - 55 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje plnění či výkony, poskytované na území jiného členského státu, a to zpravidla za odměnu. V případě výkonu práva volného pohybu služeb úvěrovými institucemi viz notifikace.

 

Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na volný trh stanoví organizátor trhu v burzovních pravidlech nebo pravidlech obchodování na mimoburzovním trhu (viz regulovaný trh).

 

Vstupní poplatek

Poplatek, který podílník platí při nákupu podílových listů otevřeného podílového fondu.

 

Výhradní pojišťovací agent

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny, je vázán vnitřními předpisy pojišťovny. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv.

 

Výjimky z plnění cíle

Instituce výjimek vyvazujících centrální banku ze závazku plnit inflační cíl je využívána v režimu flexibilního cílování inflace v situacích, kdy dochází k velkým nárazovým změnám exogenních faktorů (jedná se zejména o šoky na straně nabídky), jejichž vliv na inflaci je zcela či ve značné míře mimo dosah opatření měnové politiky centrální banky. Snaha udržet inflaci v cíli by za těchto okolností mohla vyústit v nežádoucí výkyvy hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Pokud tedy takový šok odchýlí předpokládanou inflaci od cíle, centrální banka na jeho primární dopady nereaguje. Využije výjimky ze svého závazku plnit inflační cíl a akceptuje takto způsobené odchýlení prognózy od cíle. Šoků, které vytvářejí prostor pro uplatnění takovéto výjimky, může být celá řada. Patří mezi ně například výrazné výkyvy světových cen energetických surovin či výrazné výkyvy ve vývoji cen zemědělských výrobců. Specifickým typem exogenních šoků jsou administrativní opatření se silnými cenovými dopady, především výrazné změny výše nebo struktury sazeb nepřímých daní a výrazné změny v segmentu regulovaných cen.

 

Výkon práva usazování (svoboda usazování)

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje výkon činnosti podnikatelského subjektu na území jiného členského státu. V případě výkonu práva usazování úvěrovými institucemi viz pasportizace.

 

Výkonnost fondu

Ukazatel (obvykle v procentech) vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

 

Výkonová bilance

Výkonová bilance představuje součet obchodní bilance a bilance služeb.

 

Výluka z pojištění

Nahodilé skutečnosti, které v rámci konkrétní pojistné smlouvy nejsou pojistnými událostmi. Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky mohou definovat výluku, tj. stanovit podmínky, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění.

 

Výnos na jednu akcii (Earnings per share)

Vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.

 

Výnosnost

Ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, relativní vyjádření výsledku hospodaření (např. zisku) k určitému základu (např. vlastnímu kapitálu).

 

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES