abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Zahraniční banka

Úvěrová instituce se sídlem mimo území ČR.

 

Zahraniční obchod

Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod ČR souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu se třetími zeměmi. Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

 

Zahraniční zadluženost

Zahraniční zadluženost zachycuje finanční pasiva rezidentů vůči nerezidentům se smluvně stanovenou lhůtou splatnosti.

 

Zajištěný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

 

Zajišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven (zjednodušeně řečeno se jedná o pojišťovny pojišťoven).

 

Zaknihovaný cenný papír

Cenný papír vydaný v podobě elektronického záznamu v evidenci Střediska cenných papírů. Cenný papír je možno vydat také v podobě listiny.

 

Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi, provádí bezúplatné poradenství a propagaci zastupované zahraniční banky. V ČR je tato organizační složka oprávněna vykonávat činnost jen, byla-li zaregistrována ČNB (viz registrace zastoupení zahraniční banky).

 

Zátěžové testy

Kvantifikace odhadovaných ztrát, ke kterým by došlo v důsledku realizace extrémních, ale možných scénářů šoků do finančního systému jako celku (makrozátěžové testy) nebo individuální instituce (mikrozátěžové testy) za účelem ohodnocení stabilility finančního systému nebo individuální instituce.

 

Zelená karta

Mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu zapojeného v systému zelené karty bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

 

Zjednodušený statut

Zjednodušený statut obsahuje vybrané základní informace ze statutu (viz statut).

 

Změna bankovní licence

Rozhodnutí ČNB vydané na žádost banky nebo z vlastního podnětu jako jedno z opatření k nápravě. Změna bankovní licence spočívá ve zúžením nebo rozšíření výčtu činností, k jejichž výkonu je banka oprávněna.

 

Zprostředkovatelská činnost

Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření těchto smluv, uzavření pojistných nebo zajistných smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajistných smluv.

 

Ztrátové úvěry

Ztrátové úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohledávky nemožné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti více než 1 rok.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES